Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
saiga
saiga
['seigə]
danh từ
(động vật học) linh dương Xaiga


/'seigə/

danh từ
(động vật học) linh dương Xaiga

Related search result for "saiga"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.