Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smutchy
smutchy
['smʌt∫i]
Cách viết khác:
smudgy
['smʌdʒi]
như smudgy


/'smʌdʤi/ (smutchy) /'smʌtʃi/

tính từ
bẩn, dơ, nhem nhuốc

Related search result for "smutchy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.