Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
short cut
short+cut
['∫ɔ:t'kʌt]
danh từ
đường cắt
cách làm đỡ tốn (thời gian, công sức...)

[short cut]
saying && slang
a shorter path, a quicker method, quick and dirty
To become an actor, you learn the skills and work very hard. There are no short cuts.


/'ʃɔ:t'kʌt/

danh từ
đường cắt
cách làm đỡ tốn (thời gian, công sức...)

Related search result for "short cut"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.