Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
service elevator
service+elevator
['sə:vis'eliveitə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thang máy dành cho người hầu
thang máy dành cho nhân viên phục vụ (ở một cửa hàng)
thang máy chuyển hàng


/'sə:vis'eliveitə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thang máy dành cho người hầu
thang máy dành cho nhân viên phục vụ (ở một cửa hàng)
thang máy chuyển hàng

Related search result for "service elevator"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.