Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
safe-blower
safe-blower
['seif,blouə]
danh từ
người dùng thuốc nổ để mở trộm két


/'seif,blouə/

danh từ
người dùng thuốc nổ để mở trộm két

Related search result for "safe-blower"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.