Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sacral
sacral
['seikrl]
tính từ
(giải phẫu) (thuộc) xương cùng
(thuộc) tế lễ; dùng vào tế lễ


/'seikrəl/

tính từ
(giải phẫu) (thuộc) xương cùng
(thuộc) tế lễ; dùng vào tế lễ

Related search result for "sacral"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.