Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rial
rial
['raiəl]
danh từ
đồng rian (tiền I-răng)


/'raiəl/

danh từ
đồng rian (tiền I-răng)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "rial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.