Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
proviso
proviso
[prə'vaizou]
danh từ, số nhiều provisos, provisoes
điều khoản, điều qui định; điều kiện (được nhấn mạnh trong một hiệp định, hợp đồng...)
with the proviso that...
với điều kiện là...


/proviso/

danh từ, số nhiều provisos /prə'vaizouz/
điều khoản, điều qui định; điều kiện (trong một hiệp định, giao kèo...)
with the proviso that... với điều kiện là...

Related search result for "proviso"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.