Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
portly
portly
['pɔ:tli]
tính từ so sánh
bệ vệ; béo tốt, đẫy đà
a portly old gentleman
một ông già quý phái, đẫy đà


/'pɔ:tli/

tính từ
béo tốt, đẫy đà
bệ vệ

Related search result for "portly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.