Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
patchy
patchy
['pæt∫i]
tính từ
lả tả; loang lổ, lốm đốm
patchy fog
sương mù lả tả, rời rạc
vá víu, chắp vá, không đều ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
a patchy novel
tiểu thuyết chắp vá
his knowledge is patchy
kiến thức của hắn không hoàn chỉnh (chắp vá nhiều)


/'pætʃi/

tính từ
vá víu; chắp vá ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
his knowledge is patchy kiến thức của hắn chắp vá thiếu hệ thống

Related search result for "patchy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.