Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
orchis
orchis
['ɔ:kis]
danh từ
(thực vật học) (như) orchid
lan tướng quân


/'ɔ:kis/

danh từ
(thực vật học) (như) orchid
lan tướng quân

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "orchis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.