Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
imperious
imperious
[im'piəriəs]
tính từ
hống hách; độc đoán
to wear an imperious look
có vẻ hống hách
khẩn cấp, cấp thiết, cấp bách
imperious orders
những mệnh lệnh khẩn cấp


/im'piəriəs/

tính từ
hống hách; độc đoán
to wear an imperious look có vẻ hống hách
khẩn cấp, cấp nhiệt, cấp bách
imperious oeders những mệnh lệnh khẩn cấp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "imperious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.