Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
genital
genital
['dʒenitl]
tính từ
(động vật học) (thuộc) sinh dục
genital area
vùng sinh dục
genital stimulation
sự kích thích tình dục


/'dʤenitl/

danh từ
(động vật học) (thuộc) sinh dục

Related search result for "genital"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.