Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
esurience
esurience
[i'sjuəriəns]
Cách viết khác:
esuriency
[i'sjuəriənsi]
danh từ
sự đói khát
sự thèm muốn


/i'sjuəriəns/ (esuriency) /i'sjuəriənsi/

danh từ
sự đói khát
sự thèm muốn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "esurience"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.