Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
despicable
despicable
['despikəbl]
tính từ
đáng khinh; ti tiện, hèn hạ


/'despikəbl/

tính từ
đáng khinh; ti tiện, hèn hạ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "despicable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.