Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
decompress
decompress
[,di:kəm'pres]
ngoại động từ
bớt sức ép, giảm sức ép


/,di:kəm'pres/

ngoại động từ
bớt sức ép, giảm sức ép

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "decompress"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.