Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
condemnable
condemnable
[kən'demnəbl]
tính từ
có thể kết án được, có thể lên án được


/kən'demnəbl/

tính từ
có thể kết án được, có thể lên án được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "condemnable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.