Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
collogue
collogue
[kə'loug]
nội động từ
nói chuyện riêng, nói chuyện tri kỷ (với ai)
(từ cổ,nghĩa cổ) âm mưu (với ai, làm gì)


/kə'loug/

nội động từ
nói chuyện riêng, nói chuyện tri kỷ (với ai)
(từ cổ,nghĩa cổ) âm mưu (với ai, làm gì)

Related search result for "collogue"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.