Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
collective farm
collective+farm
[kə'lektiv'fɑ:m]
danh từ
nông trường tập thể


/kə'lektiv'fɑ:m/

danh từ
nông trường tập thể

Related search result for "collective farm"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.