Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bulbous
bulbous
['bʌlbəs]
Cách viết khác:
bulbaceous
[bʌl'bei∫əs]
tính từ
có củ, có hành; hình củ, hình hành
phồng ra


/'bʌlbəs/ (bulbaceous) /bʌl'beiʃəs/

tính từ
có củ, có hành; hình củ, hình hành
phồng ra

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bulbous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.