Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blab
blab
[blæb]
danh từ
Cách viết khác:
blabber
['blæbə]
người hay nói ba hoa, người hay tiết lộ bí mật
động từ
nói ba hoa
tiết lộ bí mật

[blab]
saying && slang
tell everybody, tell secrets
I told you I like Kevin, and you blabbed it to everybody.


/blæb/

danh từ (blabber) /'blæbə/
người hay nói ba hoa, người hay tiết lộ bí mật

động từ
nói ba hoa
tiết lộ bí mật

Related search result for "blab"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.