Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bested
bested
Xem bestead


/bi'sted/

(bất qui tắc) động từ besteaded /bi'stedid/; bested /bi'sted/, bestead
giúp đỡ, giúp ích cho

Related search result for "bested"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.