Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
begad
begad
[bi'gæd]
thán từ
trời ơi! trời đất ơi!


/bi'gæd/

thán từ
trời ơi! trời đất ơi!

Related search result for "begad"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.