Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 158 身 thân [0, 7] U+8EAB
身 thân, quyên
shen1, yuan2, juan1
 1. (Danh) Mình người. ◎Như: tùy thân huề đái mang theo bên mình, thân trường thất xích thân cao bảy thước (thành nhân, thành niên).
 2. (Danh) Bộ phận chủ yếu hoặc trung tâm của vật thể. ◎Như: xa thân thân xe, thuyền thân thân thuyền, thụ thân thân cây, hà thân lòng sông.
 3. (Danh) Mạng sống, sinh mệnh. ◎Như: xả thân cứu nhân bỏ mạng cứu người.
 4. (Danh) Tự kỉ, chính mình. ◇Luận Ngữ : Tăng Tử viết: Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: vi nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền bất tập hồ? : : ? ? ? (Học nhi ) Mỗi ngày tôi tự xét ba việc: Làm việc gì cho ai, có hết lòng không? Giao thiệp với bạn bè, có thành tín không? Thầy dạy cho điều gì, có học tập đủ không?
 5. (Danh) Phẩm cách, đạo đức. ◎Như: tu thân tề gia tu sửa phẩm hạnh, yên trị gia đình.
 6. (Danh) Địa vị, thân phận. ◎Như: xuất thân hàn vi nguồn gốc thân phận nghèo khó.
 7. (Danh) Đàn bà chửa, có mang gọi là hữu thân . Cũng nói hữu thần .
 8. (Danh) Đời, kiếp. ◎Như: tiền thân đời trước, kiếp trước.
 9. (Danh) Lượng từ: số tượng Phật. ◎Như: giáp đạo lưỡng bàng hữu bồ tát ngũ bách thân sát theo hai bên đường có năm trăm bức tượng Bồ-tát.
 10. (Phó) Tự mình. ◇Sử Kí : Ngô khởi binh chí kim bát tuế hĩ, thân thất thập dư chiến , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Ta từ khi dấy binh đến nay đã tám năm, đích thân trải qua hơn bảy mươi trận.
 11. (Đại) Tôi, ta. Cũng như ngã . Người đời Ngụy, Tấn thường tự xưng là thân. ◇Tam quốc chí : Thân thị Trương Ích Đức dã, khả lai cộng quyết tử , (Trương Phi truyện ) Ta là Trương Ích Đức, có thể cùng quyết tử.
 12. Một âm là quyên. (Danh) Quyên Độc tên một nước ngày xưa, tức là nước Thiên Trúc , nước ấn Độ bây giờ.

半身不遂 bán thân bất toại
孤身 cô thân
孤身隻影 cô thân chích ảnh
安身 an thân
平身 bình thân
幻身 ảo thân
拔身 bạt thân
白身 bạch thân
的身 đích thân
終身 chung thân
隱身 ẩn thân
隻身 chích thân
壞身 hoại thân
一身 nhất thân
前身 tiền thân
修身 tu thân
健身 kiện thân
側身 trắc thân
化身 hóa thân
三身 tam thân
免身 miễn thân
分身 phân thân
全身 toàn thân
出身 xuất thân
單身 đơn thân
五短身材 ngũ đoản thân tàiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.