Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt Anh (English - Vietnamese English | Dictionary)
czech


/tʃek/ (Czekh) /tʃek/

tính từ
(thuộc) Séc
danh từ
người Séc
tiếng Séc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "czech"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.