Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whim
whim
[wim]
danh từ ((cũng) whimsy)
ý chợt nảy ra; ý thích chợt nảy ra
(kỹ thuật) máy trục quặng; máy tời


/wim/

danh từ ((cũng) whimsy)
ý chợt ny ra; ý thích chợt ny ra
(kỹ thuật) máy trục quặng; máy tời

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "whim"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.