Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
waverer
waverer
['weivərə]
danh từ
người do dự, người lưỡng lự; người dao động


/'weivərə/

danh từ
người do dự, người lưỡng lự; người dao động

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "waverer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.