Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unwarrantable
unwarrantable
[ʌn'wɔrəntəbl]
tính từ
không thể chấp nhận
không thể biện hộ được, không thể bảo đảm được


/ n'w r nt bl/

tính từ
không thể bo đm được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unwarrantable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.