Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unwarrantableness
unwarrantableness
[ʌn'wɔrəntəblnis]
danh từ
tính chất không thể biện hộ được, tính chất không thể bảo đảm được


/ n'w r nt blnis/

danh từ
tính không thể bo đm được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.