Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unjustifiable
unjustifiable
[ʌn'dʒʌstifaiəbl]
tính từ
vô lý
không thể biện minh, không thể lý giải
không thể biện bạch được, không thể bào chữa được


/ʌn'dʤʌstifaiəbl/

tính từ
không thể bào chữa được; không thể biện bạch được, vô lý

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unjustifiable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.