Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
transmissible
transmissible
[trænz'misəbl]
tính từ
có thể chuyển giao, có thể truyền đạt
heat is transmissible through iron
nhiệt có thể truyền được qua sắt
some characteristics of the parents are transmissible to their children
một vài đặc điểm của cha mẹ có thể truyền sang con cái
có thể dẫn truyền


/trænz'misəbl/

tính từ
có thể chuyển giao, có thể truyền được
heat is transmissible through iron nhiệt có thể truyền được qua sắt
some characteristics of the parents are transmissible to their children một vài đặc điểm của cha mẹ có thể truyền sang con cái

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.