Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
translate

translate
[trænz'leit]
ngoại động từ
dịch, phiên dịch, biên dịch
to translate an English book into Vietnamese
dịch một quyển sách tiếng Anh sang tiếng Việt
có thể dịch sang thứ tiếng khác
most poetry doesn't translate well
thơ phần lớn là không dịch hay được
hiểu
I translated her silence as assent
tôi hiểu sự im lặng của cô ta có nghĩa là đồng ý
chuyển sang, biến thành; thể hiện ra
to translate emotion into action
biến tình cảm thành hành động
to translate dream into reality
biến ước mơ thành hiện thực
to translate opetry into music
chuyển thơ thành nhạc, phổ nhạc thành thơ
to translate Lenin's teachings into reality
thực hiện lời dạy của Lê-nin
It's time to translate our ideas into action
đã đến lúc phải thể hiện tư tưởng của chúng ta thành hành động
giải thích, coi là
kindly translate
xin ông vui lòng giải thích rõ cho ý ông muốn nói
do not translate my hesitation as ill-will
xin anh đừng coi sự do dự của tôi là thiếu thiện chí
thuyên chuyển (một vị giám mục) sang địa phận khác
truyền lại, truyền đạt lại (bức điện)
(toán học); (kỹ thuật) cho tịnh tiếntịnh tiến, dịch

/træns'leit/

ngoại động từ
dịch, phiên dịch
to translate an English book into Vietnamese dịch một quyển sách tiếng Anh sang tiếng Việt
chuyển sang, biến thành
to translate emotion into action biến tình cảm thành hành động
to translate dream into reality biến ước mơ thành hiện thực
to translate opetry into music chuyển thơ thành nhạc, phổ nhạc thành thơ
to translate Lenin's teachings into reality thực hiện lời dạy của Lê-nin
giải thích, coi là
kindly translate xin ông vui lòng giải thích rõ cho ý ông muốn nói
do not translate my hesitation as ill-will xin anh đừng coi sự do dự của tôi là thiếu thiện chí
thuyên chuyển (một vị giám mục) sang địa phận khác
truyền lại, truyền đạt lại (bức điện)
(toán học); (kỹ thuật) cho tịnh tiến

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "translate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.