Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
biên dịchverb
To translate
biên dịch sách to translate books

[biên dịch]
(tin học) to compile
" Compile tìme" là thời lượng cần thiết để thực hiện việc biên dịch một chương trình
'Compile time' is the amount of time required to perform a compilation of a programGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.