Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
synopsis
synopsis
[si'nɔpis]
danh từ, số nhiều synopses
bản tóm tắt, bản toát yếu


/si'nɔpis/

danh từ, số nhiều synopses
bảng tóm tắt, bảng toát yếu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "synopsis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.