Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subsidence
subsidence
[səb'saidəns]
danh từ
sự rút xuống (nước lụt...)
sự lún xuống
sự lắng xuống
sự ngớt, sự giảm, sự bớt, sự nguôi đi, sự lắng đi
(y học) sự lặn đi (mụn, nhọt...)


/səb'saidəns/

danh từ
sự rút xuống (nước lụt...)
sự lún xuống
sự ngớt, sự giảm, sự bớt, sự nguôi đi, sự lắng đi
(y học) sự lặn đi (mụn, nhọt...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "subsidence"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.