Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sit-down
sit-down
['sitdaun]
danh từ
như sit-down strike
bữa ăn dọn ra cho mọi người ngồi ăn; bữa ăn ngồi


/'sitdaun/

danh từ
cuộc đình công ngồi, cuộc đình công chiếm xưởng ((cũng) sit-down strike)

Related search result for "sit-down"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.