Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sepoy
sepoy
['si:pɔi]
danh từ
(sử học) lính Ấn (trong quân đội Anh)


/'si:pɔi/

danh từ
lính Ân (trong quân đội Anh-Ân)

Related search result for "sepoy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.