Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
savoy
savoy
[sə'vɔi]
danh từ
(thực vật học) cải Xa-voa (loại bắp cải có lá nhăn)


/sə'vɔi/

danh từ
(thực vật học) cải Xa-voa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "savoy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.