Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sea breeze
sea+breeze
['si:'bri:z]
danh từ
gió nhẹ ở biển


/'si:bri:z/

danh từ
gió nhẹ ở biển

Related search result for "sea breeze"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.