Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sea-breeze
sea-breeze
['si:'bri:z]
danh từ
gió nhẹ ở biển (thổi ban ngày từ ngoài biển vào đất liền)


/'si:bri:z/

danh từ
gió biển nhẹ (thổi ban ngày từ ngoài biển vào đất liền)

Related search result for "sea-breeze"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.