Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sanitary belt
sanitary+belt
['sænitəri'belt]
danh từ
dây lưng đeo khố (của phụ nữ khi có kinh)


/'sænitəri'belt/

danh từ
dây lưng đeo khố (của phụ nữ khi có kinh)

Related search result for "sanitary belt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.