Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
roucou


/ru:'ku:/

danh từ

thuốc nhuộm rucu (màu da cam)

(thực vật học) cây rucu (cho thuốc nhuộm rucu)


Related search result for "roucou"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.