Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rock-hewn
rock-hewn
['rɔk'hju:n]
tính từ
đục từ đá ra


/'rɔk'hju:n/

tính từ
đục từ đá ra

Related search result for "rock-hewn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.