Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
retortion
retortion
[ri'tɔ:∫n]
danh từ
sự bẻ ngược trở lại, sự uốn ngược trở lại
sự đàn áp trả thù kiều dân nước ngoài


/ri'tɔ:ʃn/

danh từ
sự bẻ ngược trở lại, sự uốn ngược trở lại
sự đàn áp trả thù kiều dân nước ngoài

Related search result for "retortion"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.