Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
probationary
probationary
[prə'bei∫nri]
Cách viết khác:
probational
[prə'bei∫nl]
tính từ
đang trong thời gian thử thách, đang trong thời gian tập sự
(pháp lý) đang trong thời gian quản chế
a probationary period
thời gian tạm tha có quản chế


/probationary/

tính từ
đang trong thời gian thử thách, đang trong thời gian tập sự
(pháp lý) đang trong thời gian được tạm tha có theo dõi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "probationary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.