Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pitch-and-toss
pitch-and-toss
[pit∫ənd'tɔs]
danh từ
trò đánh đáo sấp ngửa


/pitʃən'tɔs/

danh từ
trò chơi đáo sấp ngửa (tung tiền và vơ những đồng ngửa)

Related search result for "pitch-and-toss"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.