Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
trằn trọc


[trằn trọc]
to toss and turn in bed
Trằn trọc cả đêm
Not to sleep a wink all night; To toss and turn (in bed) all nightđộng từ, tình từ to toss about


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.