Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pacer
pacer
['peisə]
danh từ
như pace-maker
ngựa đi nước kiệu


/'peisə/

danh từ
(như) pace-maker
ngựa đi nước kiệu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pacer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.