Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
obelus
obelus
['ɔbiləs]
danh từ, số nhiều obeli ((cũng) obelisk)
dấu ôben (ghi vào các bản thảo xưa để chỉ một từ hay một đoạn còn nghi ngờ)
dấu ghi chú ôben (ghi ở lề)


/'ɔbiləs/

danh từ, số nhiều obeli ((cũng) obelisk)
dấu ôben (ghi vào các bản thảo xưa để chỉ một từ hay một đoạn còn nghi ngờ)
dấu ghi chú ôben (ghi ở lề)

Related search result for "obelus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.