Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
obelisk
obelisk


obelisk

An obelisk is a tall, four-sided tower topped with a pyramid.

['ɔbilisk]
danh từ
đài kỷ niệm, tháp
núi hình tháp; cột hình tháp
như obelus


/'ɔbilisk/

danh từ
đài kỷ niệm, tháp
núi hình tháp; cây hình tháp
(như) obelus

Related search result for "obelisk"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.